• Adwokat Kinga Górecka - Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Pruszków

Sprawy

Sprawy Cywilne
Sprawy Karne
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk,
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania
 • wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary,
 • wnoszenie i popieranie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

 

Sprawy Administracyjne
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
 • wnioski (np. o wznowienie postępowania),
 • skargi kasacyjne,
 • reprezentację na każdym etapie sprawy.
Sprawy Gospodarcze
 • dzielania porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
 • przygotowywania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma przygotowawcze, pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, pisma w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.